عایق های رطوبتی
عایق های رطوبتی

همان گونه که میدانیم یکی از عوامل فرسایش در طبیعت که صنایع مختلف را تهدید مینماید رطوبت می باشد.

عایق های حرارتی
عایق های حرارتی

از دیگر عوامل فرسایش در طبیعت ، حرارت و برودت بوده که موجب افت بازدهی و اتلاف انرژی در صنایع می گردد

عایق های صوتی
عایق های صوتی

یکی از مشکلات رایج در جوامع و بخش های صنعتی ، آلودگی صوتی است. امروزه از عایق کاری صوتی نه تنها در بخش های مختلف صنعتی ، بلکه در بخش های اداری و خانگی استفاده می گردد

عایق های ضد اسید
عایق های ضد اسید

همان گونه که میدانیم از عوامل زیان بار در صنایع امروزه اسیدها می باشند قبل از هر چیز باید بدانیم اسیدها چه خصوصیاتی دارند.

عایق های ضد حریق
عایق های ضد حریق

از دیر باز آتش سوزی از عواملی مخرب و موجب وارد آوردن صدماتی به ساختمان صنایع شده است.

سايبان کولر آبي و گازي 


sayebanecooler.ir

ورود کاربراندرباره ما

...............................