ژئومت

 

این محصول از لحاظ کاربرد تشابه زیادی به ژئوسل دارد و از جنس پلی پراپلین توری بوده و برای جلوگیری ازفرسایش  و ریزش خاک در شیب های حدود 60 درجه و نیز جلوگیری از شسته شدن خاک توسط آب استفاده می گردد و گل کاری بر روی تپه خاک های شیب دار را امکان پذیر میسازد.
سايبان کولر آبي و گازي 


sayebanecooler.ir

ورود کاربران