ژئونت

از ردیف شبکه های موازی تشکیل شده که برای افزایش نمودن زهکشی مورد استفاده قرار میگیرند و عمدتا از  پلی اتیلن با دانسیته بالا ساخته میشود.سايبان کولر آبي و گازي 


sayebanecooler.ir

ورود کاربران