پلی یورتاناین عایق در حقیقت دارای ساختار سلول بسته میباشد اما چنانچه در تناسب ترکیبات آن (ایزاسیانورات و پلی یول) تغییراتی ایجاد گردد چگالی آن کمتر شده و حفره های گازی بیشتر میشوند بنابراین عایق صوتی مناسبی برای استفاده خواهد بود این گونه عایق بصورت پاشششی و در لایه های مختلف میتوان آن را تکرار کرد بسیار ارزان میباشد اما پس از آن از یک جداره کاذب بر روی آن میباست استفاده کرد.

سايبان کولر آبي و گازي 


sayebanecooler.ir

ورود کاربران